არჩ.ასტ. XI/XII.5.

XI კლასი, XII კლასი

სტრონომიის საგანზე, მის ადგილზე შემეცნებასა და პრაქტიკაში, განვითარების მოკლე ისტორიაზე მსჯელობისას 

ინდიკატორები

  • ახსნას, რა პრაქტიკულმა მოთხოვნებმა განაპირობა ასტრონომიის წარმოშობა;
  • აჩვენოს ასტრონომიის კავშირი ადამიანური შემოქმედების სხვა სფეროებთან;
  • აღწეროს ასტრონომიის მეთოდები და მიღწევები;
  • გადმოსცეს სამყაროს თანამედროვე სურათი;
  • აჩვენოს ასტრონომიული ცოდნის გავრცელების დონე საქართველოში სხვადასხვა ეპოქაში და სხვადასხვა წერილობითი ძეგლების მიხედვით. 

რესურსები