არჩ.ამერ.X/XI/XII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია დაახასიათოს  ამერიკის ისტორიის გამორჩეული პიროვნებები, რომლებიც ქვეყნის მმართველობაში მონაწილეობდნენ.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის სხვადასხვა დროს მოღვაწე გამორჩეულ ამერიკელ ისტორიულ პირებს, განსაზღვრავს მათ როლს აშშ–ის მმართველობაში;
  • ახასიათებს   მმართველობაში მონაწილე ისტორიულ პირთა მიერ გატარებულ სახელმწიფო ღონისძიებებს  და გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მათი შედეგებზე.

რესურსები