არჩ.ამერ.X/XI/XII.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შეუძლია  აშშ–ში არსებული  მმართველობის ფორმების  გაანალიზება. 

ინდიკატორები

  • აღწერს   აშშ–ის მმართველობის სისტემის ძირითად მახასიათებლებს;
  • აფასებს   დამოუკიდებლობის დეკლარაციასა და აშშ–ის კონსტიტუციას.

რესურსები