არჩ.ამერ.X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს  აშშ–ის რეგიონები  ბუნებრივი რესურსების მიხედვით და იმსჯელოს  მათ მნიშვნელობაზე.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს შეერთებული შტატების რეგიონებს ბუნებრივი რესურსების მიხედვით;
  • ბუნებრივ რესურსებს აკავშირებს რეგიონის სამეურნეო საქმიანობასთან;
  • განმარტავს  ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის სწრაფად განვითარების მიზეზებს და აფასებს მის მნიშვნელობას აშშ–ის თანამედროვე ზესახელმწიფოდ ფორმირების პროცესში.

რესურსები