არჩ.ამერ.X/XI/XII.14.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე ფლობს კვლევის უნარ-ჩვევებს და მოძიებული მასალის წარდგენის სტრატეგიებს.

ინდიკატორები

  • მოიძიებს და განიხილავს  სხვადასხვა ხასიათის წყაროებს და აკეთებს დამოუკიდებელ დასკვნებს;
  • წარმართავს  ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მუშაობას მულტიპერსპექტიულ წყაროებზე;
  • წერს რეფერატებს;
  • ქმნის პროექტებს;
  • აკეთებს პრეზენტაციებს PP-ში, ახერხებს საკუთარი მოსაზრებების დაცვას;
  • ახერხებს უცხოენოვანი წყაროების გამოყენებას.

რესურსები