არჩ.ამერ.X/XI/XII.13.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ერთმანეთთან დააკავშიროს კანონიერება, დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება და გააანალიზოს ამ კავშირის  შედეგები.

ინდიკატორები

  • განასხვავებს  ამერიკულ საზოგადოებაში მიღებულ წესებს  სახელმწიფოში არსებული  კანონებისაგან;
  •  განიხილავს  ამერიკული საზოგადოების კანონმორჩილების მიზეზებსა და ტრადიციას;
  • განიხილავს  ურთიერთობას  ფედერალურ, შტატისა და ადგილობრივ კანონებს შორის. 

რესურსები