არჩ.ამერ.X/XI/XII.12.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

შედარების საფუძველზე მოსწავლეს შეუძლია  დასკვნების გამოტანა  აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში   ადამიანთა ღირსებებთან, თავისუფლებასა და თანასწორობასთან  დაკავშირებულ საკითხებზე.  

ინდიკატორები

  • მსჯელობს, აშშ–ის მაგალითით, ადამიანთა ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის პრობლემებზე;
  • აკავშირებს ამერიკელების მრავალფეროვნებას მათ უფლებებსა და თანასწორობასთან;
  • აშშ–სა და საქართველოს მაგალითზე, მსჯელობს  ადამიანთა  ღირსებების, თავისუფლებისა და თანასწორობის  საკითხებზე. 

რესურსები