არჩ.ამერ.X/XI/XII.11.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები სხვადასხვა საზოგადოების შედარებების საფუძველზე.      

ინდიკატორები

  • განიხილავს  აშშ–ის ცალკეულ სოციალურ ინსტიტუტებს (ოჯახი, განათლება, მეცნიერება, მასმედია და ა.შ.);
  • ადარებს ერთი ტიპის (მაგ.: ოჯახი, სამეზობლო, უბანი) საზოგადოების თავისებურებებს  აშშ–სა და  საქართველოში და ასახელებს  მათ შორის განსხვავებებსა და მსგავსებებს.

რესურსები