არჩ.ამერ.X/XI/XII.10.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ამერიკული საზოგადოება მისთვის დამახასიათებელი  ნიშან-თვისებებისა და წესების მიხედვით; 

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ამერიკელების მრავალფეროვნების, მათი განმასხვავებელი და საერთო ნიშან-თვისებების შესახებ;
  • განიხილავს  აშშ–ში სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების მქონე ადამიანებს  შორის მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და დაპირისპირების  მაგალითებს;
  • მსჯელობს აბოლიციონისტური და სამოქალაქო უფლებებისათვის მოძრაობის მნიშვნელობაზე;
  • მსჯელობს ამერიკელ  ქალთა მოძრაობის ეტაპებსა და მათ შედეგებზე.

რესურსები