არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს ქართველთა საწარმოო კულტურის თავისებურებებზე.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის მეურნეობის ძირითად და დამხმარე დარგებს. შეუსაბამებს მათ შესაბამის გეოგრაფიულ არეალს და მსჯელობს მათი დაწინაურების მიზეზებზე;
  • შეუძლია იმსჯელოს ტრადიციული მეურნეობის დარგების აღორძინების პერსპექტივებზე;
  • იცნობს ხელოსნობის ტრადიციულ დარგებს და მსჯელობს ზოგიერთი მათგანის აღდგენის პერსპექტივებზე;
  • მსჯელობს მეურნეობის ცალკეული დარგების ურთიერთმიმართებაზე;
  • ანსხვავებს სამეურნეო იარაღებს დანიშნულებების მიხედვით;
  • ასახელებს სამეურნეო ტიპის ნაგებობებს და მსჯელობს მათ ფუნქციებზე (მაგ.: მარანი);
  • იცნობს ტრადიციულ მეურნეობებთან დაკავშირებულ შრომის ორგანიზების ფორმებს (ნადი, მოდგამი და ა.შ.); 

რესურსები