არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს ქართველი ხალხის სოციო-ნორმატიული კულტურის შესახებ.

ინდიკატორები

 • მსჯელობს საქართველოს მთიანეთის ჩვეულებითი სამართლის საკითხებზე და საქმის წარმოების თავისებურებებზე;
 • შეუძლია წარმოადგინოს ინსცენირება და საკუთარი წარმოსახვით დაწეროს თემა სამართალწარმოების შესახებ ტრადიციულ საზოგადოებაში;
 • იხსენებს ქართველ მთიელთა სამართლის შესახებ არსებულ ლიტერატურულ თხზულებებს;
 • იცნობს საქორწინო ტრადიციებს და მათ სპეციფიკას;
 • მსჯელობს ნიშნობისა და ოჯახების დასაახლოებლად ჩასატარებელი სხვა რიტუალების მნიშვნელობაზე. პარალელებს ავლებს თანამედროვე ქორწილებთან;
 • იცნობს ნათესაობის ტრადიცულ სისტემას/იცნობს ხელოვნური დანათესავების ფორმებს;
 • იცნობს საოჯახო ყოფის ტრადიციულ ფორმებს;
 • ანსხვავებს ოჯახის ტიპებს. მსჯელობს ოჯახის ცალკეული წევრის როლსა და ფუნქციაზე. პარალელებს ავლებს თანამედროვე ყოფასთან;
 • იცნობს ბავშვის აღზრდისა და სოციალიზაციის ტრადიციულ ფორმებს. მსჯელობს ბავშვისადმი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე;
 • იცნობს დაკრძალვის წესებს. მსჯელობს დაკრძალვის რიტუალის რელიგიურ და სოციალურ ელემენტებზე;
 • განასხვავებს სუფრების ორგანიზების ფორმებსა და შესაბამის ეტიკეტს;
 • იხსენებს ლიტერატურულ თხზულებებს, რომლებშიც ქართული სტუმარმასპინძლობის ტრადიციაა ასახული;
 • იცნობს ურთიერთდახმარების, სოლიდარობის ტრადიციულ ფორმებს და განიხილავს მათ საზოგადოების ფუნქციონირების კონტექსტში.

 

რესურსები