არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე აღწერს  საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებ და მსჯელოს მათი თავისებურებების შესახებ.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეებს და მონიშნავს მათ რუკაზე;
  • ჩამოთვლის მთისა და ბარის ეთნოგრაფიული მხარეების ძირითად მახასიათებლებს;
  • მსჯელობს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების სამეურნეო-ეკონომიკურ თავისებურებებზე;
  • მსჯელობს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების სოციალურ ურთიერთობათა თავისებურებებზე.

რესურსები