არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე იცნობს  საველე ეთნოგრაფიული მუშაობის სპეციფიკას. ეთნოგრაფიული და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმების მუშაობის თავისებურებებს.

ინდიკატორები

  • იცნობს ეთნოგრაფიის საველე მეთოდს. შესაბამის პირობებში შეუძლია მისი გამოყენებით ეთნოგრაფიული მასალის მოძიება და ფიქსაცია;
  • იცნობს მხარეთმცონეობითი და ეთნოგრაფიული მუზეუმის მუშაობის სპეციფიკას და შეუძლია მსჯელობა იქ დაცული არტეფაქტების შესახებ.

 

რესურსები