არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე  მსჯელობს ეთნოგრაფიის ამოცანებისა და ფუნქციების შესახებ.

ინდიკატორები

  • აყალიბებს ტერმინ „ეთნოგრაფიის” განსაზღვრებას და მსჯელობს მისი დამკვიდრების ისტორიაზე;
  • ფლობს ეთნოგრაფიის ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს (ეთნოსი, ტრადიცია, კულტურა, საზოგადოება, იდენტობა და ა.შ.) და ადეკვატურად იყენებს მათ. 

რესურსები