არჩ.სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ.X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს სამხედრო ხელოვნების ისტორიის სპეციფიკის შესახებ.

ინდიკატორები

 • აყალიბებს სამხედრო ისტორიის საგნის მიზნებსა და ამოცანებს;
 • ფლობს სამხედრო ისტორიის ამსახველ ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს;
 • ფლობს ეროვნული თავდაცვის ამსახველ ძირითად ცნებებსა და ტერმინებს.
 • არჩ. ქართ.სამხ. ხელ. ისტ. X-XII.2. მოსწავლე იკვლევს სამხედრო ისტორიულ მოვლენებს
 • შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
 • განასხვავებს პირველად და მეორად წყაროებს;
 • შეუძლია გააანალიზოს და შეაფასოს ერთი და იმავე სამხედრო ისტორიული მოვლენის განსხვავებული ინტერპრეტაციები;
 • შეუძლია სამხედრო ისტორიასთან დაკავშირებული ისტორიული თემის დაწერა;
 • მსჯელობს სხვადასხვა სამხედრო-ისტორიული ინტერპრეტაციის ჰიპოთეტურ ხასიათზე და აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი ისტორიული ინტერპრეტაცია შეიძლება გადაფასდეს ახალი ისტორიული მასალის მოძიების (გამოქვეყნების) შემთხვევაში;
 • ადარებს კონკრეტულ სამხედრო-ისტორიულ მოვლენაზე (პიროვნებაზე) არსებულ ორ (ან სამ) განსხვავებულ თვალსაზრისს, კრიტიკულად აფასებს მას და აყალიბებს საკუთარ შეხედულებას ამ ისტორიული ან თანამედროვე მოვლენის (პიროვნების) შესახებ;
 • ანსხვავებს  ფაქტს ინტერპრეტაციისაგან.

 

რესურსები