არჩ. სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII.16

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე ადეკვატურად მოქმედებს სხვადასხვა სახის კრიზისულ სიტუაციებში; საჭიროების შემთხვევაში იყენებს ექიმამდელ დახმარების წესებს.

ინდიკატორები

  • აღწერს ადამიანის დაზიანების ძირითად სახეებს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის შესაბამისად;
  • აღწერს ადამიანის დაზიანების სახის ამოსაცნობ ნიშნებს და შესაბამისი გადაუდებელი დახმარების მოქმედებებს;
  • იცავს კონკრეტული დაზიანების შემთხვევაში აღმოსაჩენი გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარების მოქმედებათა თანმიმდევრობასა და პირობებს;
  • გზის აბნევის შემთხვევაში ფლობს ორიენტირებისა და ადეკვატური მოქმედების ცოდნას   ტყეში ან ნებისმიერ უცნობ ადგილმდებარეობაზე.

რესურსები