არჩ. სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII.15

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს აქვს ზოგადი წარმოდგენა და მსჯელობს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების სისტემების შესახებ.

ინდიკატორები

  • აქვს ზოგადი ცოდნა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების სისტემების და საშუალებების შესახებ;
  • იცნობს და ახასიათებს იარაღის ტიპებს;
  • არჩევს მასობრივი განადგურების იარაღის სახეებს;
  • გააჩნია ზოგადი ცოდნა ჯარისკაცის ინდივიდუალური შეიარაღებაში შემავალი შეიარაღების ელემენტების შესახებ და იცის მათთან მოპყრობისა და გამოყენების ზოგადი წესები;
  • აქვს ცოდნა უსაფრთხოების წესების შესახებ საბრძოლო იარაღთან, აუფეთქებელ საბრძოლო მასალასთან, სამხედრო ტექნიკასთან მოქმედების დროს.

 

რესურსები