არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 8.

XI კლასი, XII კლასი

მსჯელობს მოქალაქის უფლება-მოვალეობების შესახებ. აცნობიერებს სახელმწიფოს წინაშე საკუთარ ვალდებულებებს.

ინდიკატორები

  • განმარტავს მოქალაქის ცნებას;
  • განიხილავს საკუთარ თავს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ნაწილად;
  • მსჯელობს ადამიანის უფლებებზე და მათი დაცვის აუცილებლობაზე;
  • მსჯელობს ბავშვთა უფლებების შესახებ;
  • მსჯელობს სოციალური უზრუნველყოფის უფლებების შესახებ;
  • მსჯელობს ტრეფიკინგზე;
  • ჩამოთვლის ადამიანის ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობებს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე;
  • ჩამოთვლის და ახასიათებს ადამიანის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს;
  • წერს ესეს \"ჩემი უფლებები და მოვალეობები\".

რესურსები