არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 7.

XI კლასი, XII კლასი

მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციაზე.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს საქართველოს კონსტიტუციის ფორმირების ისტორიაზე;
  • განსაზღვრავს მის მიზნებსა და ამოცანებს;
  • ახასიათებს საქართველოს კონსტიტუციის ძირითად ნაწილებს;
  • კონსტიტუციის ცალკეულ ნაწილებზე დაყრდნობით მსჯელობს მოქალაქის უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ;
  • საქართველოს კონსტიტუციაში მოიძიებს და აჯგუფებს იმ დებულებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მისი – მოქალაქის პირადი, სოციალი და პოლიტიკური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას; თანაკლასელთა ჯგუფთან ერთად ამ საკითხის განხილვისას მსჯელობს მოქალაქის კონსტიტუციურ მოვალეობებსა და მათგან თავის არიდების მოსალოდნელ შედეგებზე;
  • მსჯელობს ქართული სახელმწიფოსთვის კონსტიტუციის მნიშვნელობაზე. 

რესურსები