არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 5.

XI კლასი, XII კლასი

განასხვავებს სამართლის დარგებს.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს კანონისა და სამართლის არსს;
  • განასხვავებს დაწერილ კანონებს ადათისა და დაუწერელი კანონებისგან;
  • ახდენს სამართლის დარგების კლასიფიცირებას;
  • მსჯელობს კანონის მიღებისა თუ შეცვლის წესებზე; განიხილავს ადათსა თუ კანონზე საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმებს და ადარებს ერთმანეთს;

რესურსები