არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 4.

XI კლასი, XII კლასი

ახასიათებს  ქართულ სახელმწიფოს.

ინდიკატორები

  • გამოყოფს ქართული სახელმწიფოებრიობის განვითარების ძირითად ეტაპებს;
  • ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში არსებულ ქართულ სახელმწიფოებს;
  • ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მმართველობის ფორმას;
  • ახასიათებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობას;
  • ახასიათებს საქართველოში არსებულ მმართველობით სტრუქტურებს;
  • მსჯელობს თანამედროვე ეტაპზე ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის აქტუალურ პრობლემებზე.

რესურსები