არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 3.

XI კლასი, XII კლასი

მსჯელობს ლიბერალური დემოკრატიის პოზიტიურ მხარეებზე.

ინდიკატორები

  • განმარტავს ლიბერალური დემოკრატიის არსს;
  • ადარებს ერთმანეთს დემოკრატიულ და ტოტალიტარულ სახელმწიფოებს;
  • მსჯელობს, თუ ადამიანის რომელი უფლებები ილახება ტოტალიტარიზმის პირობებში;
  • ისტორიიდან მოყავს მაგალითები ტოტალიტარიზმის პირობებში ადამიანების ან სოციალური ჯგუფების დევნის შესახებ.  

რესურსები