არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 2.

XI კლასი, XII კლასი

მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპებზე. განასხვავებს  მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს.

ინდიკატორები

  • განმარტავს ხელისუფლების დანაწილების არსს;
  • მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების მნიშვნელობაზე;
  • მსჯელობს ხელისუფლების დანაწილების ისტორიულ საფუძვლებზე;
  • ჩამოთვლის სახელისუფლო შტოებს;
  • საუბრობს მედიის, როგორც ”მეოთხე ხელისუფლების” შესახებ;
  • ჩამოთვლის მმართველობის იერარქიულ სტრუქტურებს, მსჯელობს მათი ურთიერთმიმართების შესახებ;
  • განასხვავებს მმართველობით სტრუქტურებს ხელისუფლების შტოებისაგან;

რესურსები