არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 10.

XI კლასი, XII კლასი

იცნობს არჩევნების სტრუქტურას.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის არჩევნების მნიშვნელობაზე;
  • ჩამოთვლის დემოკრატიული არჩევნების მახასიათებლებს;
  • იცნობს დემოკრატიული არჩევნების პროცედურებს; ფლობს შესაბამის ცნებებსა და ტერმინებს;
  • იკვლევს არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილების გზებს;

რესურსები