არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 1.

XI კლასი, XII კლასი

მსჯელობს სახელმწიფოს არსსა და ტოპოლოგიაზე.

ინდიკატორები

  • განმარტავს სახელმწიფოს ცნებას; ჩამოთვლის მის ძირითად მახასიათებლებს;
  • მსჯელობს საზოგადოებისთვის სახელმწიფოს მნიშვნელობაზე;
  • ჩამოთვლის მმართველობის ფორმებს;
  • განასხვავებს სახელმწიფოებს ტერიტორიული მოწყობის პრინციპის მიხედვით;
  • განასხვავებს სახელმწიფოებს მათში არსებული რეჟიმების მიხედვით;

რესურსები