არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ტრადიციული სტრუქტურის სხვადასხვა ჟანრის ფოლკლორული ტექსტების შეთხზვა შერჩეული მოდელის მიხედვით. 

ინდიკატორები

  • წერს ტრადიციული სტრუქტურის ფოლკლორულ ტექსტს (მაგ. ზღაპარს, ხმით ნატირალს, ლეგენდას.) შერჩეული მოდელის მიხედვით;
  • იცავს კონკრეტული ჟანრის კომპოზიციურ თავისებურებას;
  • იყენებს ამ მოდელის ადეკვატურ ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს;
  • ტექსტის შეთხზვისას იყენებს პირად და/ან ლიტერატურულ გამოცდილებას. 

რესურსები