არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე ფლობს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას. 

ინდიკატორები

  • ასახელებს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას / დადგენილ წესებს;
  • დამოუკიდებლად მოიპოვებს ფოლკლორულ მასალას და ჩაიწერს მას დადგენილი წესების მიხედვით;
  • ახარისხებს / აჯგუფებს მასალას ამა თუ იმ ნიშნის (მაგ., თემატიკის, მთქმელების ასაკის, სქესის, სხვ.) მიხედვით;
  • წერს ჩატარებული სამუშაოს ანგარიშს. 

რესურსები