არჩ. დას. X/XI/XII. 4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია XIX-XX საუკუნეების დასავლეთის ქვეყნებში  მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესებზე მსჯელობა და ძირითადი ლიტერატურული პარადიგმების გაანალიზება კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს XIX-XX სს.-ის დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესებზე კონკრეტულ ტექსტებზე დაყრდნობით და განიხილავს მათ შესაბამისი ეპოქის სოციალური, ისტორიული, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა  კონტექსტების გათვალისწინებით;
  • მსჯელობს XIX-XX სს.-ის ძირითადი დასავლური ლიტერატურული პარადიგმების შესახებ, ამოიცნობს კონკრეტულ ტექსტებში ამა თუ იმ ლიტერატურული პარადიგმისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ ნიშან-თვისებებს და მსჯელობს მათ შესახებ;
  • განიხილავს XIX-XX სს.-ის დასავლურ ლიტერატურულ პარადიგმებს შესაბამისი ეპოქისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისა და ფასეულობების კონტექსტში კონკრეტულ ტექსტზე / ტექსტებზე დაყრდნობით;
  • გამოთქვამს საკუთარ თვალსაზრისს ამა თუ იმ ტექსტში/ტექსტებში ასახული ღირებულებებისა და ფასეულობების მიმართ. 

რესურსები