Аҧсуа X 10.

X კლასი

Аҵаҩы, аҧхьара ахықәкы иашьашәалоу астратегиа ахархәара ианаҭаху идыруеит.

ინდიკატორები

  • аҧхьара еиуеиҧшым аметодқәа рхархәара: адырратә аҧхьара, аҭҵааратә аҧхьара, ихадоу адыррақәа реилкааразы аҧхьара;
  • амаркирра еиуеиҧшым аметодқәа рхархәара;
  • идырым ажәақәа рҵакы аилкааразы, еиуеиҧшым ахархәагақәа рхархәара;
  • алеқсикатә ҵәахы арҭбааразы, ажәарқәа реиқәыршәара;
  • аконцептуалтә ма афақттә аганахьала хадара злоу ацитатақәа атеқст аҟынтә ралҩаареи, азгәаҭарақәа рзыҟаҵареи

                                                                               илшозар.

რესურსები