Аҧсуа X 15

X კლასი

Аҵаҩы дзыҧхьаз ашәҟәы ма асахьаркыратә ҧҵамҭазы ахҳәаа иҩуеит.

ინდიკატორები

  • дзыҧхьаз атеқст иабзоураны изцәырҵыз ацәаныррақәа рыхцәажәара;
  • арҿиамҭаҿ иибаз апроблема аарҧшреи; автор игәааанагара аҿагылара ма адгылара;
  • афырхацәа дышрызныҟәо аарҧшра;
  • иконкрету аҧҵамҭаҿ игәаҧхо ма игәамҧхо аарҧшра;
  • зегь реиҳа игәаҧхаз аҭыҧ ахцәажәара;
  • игәаанагара арҕәҕәаразы, атеқст аҟынтә ацыҧҵәахақәа раагара

                                                                                                        илшозар.

რესურსები