Аҧсуа X 14

X კლასი

Аҵаҩы иҟоу аҵасқәа ирышьаҭакны атеқст аконспеқт иҩуеит.

ინდიკატორები

  • аконспеқт ала иҩу атеқст адыррақәа (автор, ахьʒ, аҭыжьра ашықәс)рыҩра;
  • аконспеқт ҟаиҵаанʒа, аҵакы иаҳа ибзианы аилкааразы, атеқст аиҭаҧхьара;
  • аконспеқт ашьаҭа – аплан аҩра;
  • аконспеқт аҟаҵараан, адаҟьаҿ ацҵақәа рзы аҭыҧқәа рааныжьра;
  • атеқст аперифраз (иажәақәа рыла аҩра) аҟаҵара

                                                                                       илшозар.

რესურსები