Аҧсуа X 3.

X კლასი

Азыʒырҩцәа рҿаҧхьа адырратә ақәгылараан, ҿырҳәалатәи акоммуникациа аеффеқтқәа рырҕәҕәара ахархәагақәа ихы иаирхәоит.

ინდიკატორები

  • азыʒырҩцәа рҟны аимадара аиҿкаара;
  • азыʒырҩцәа рзы адыррақәа реилкаара армариара (аинформациа ахәҭақәа иҷыданы ралкаара; аҿырҧштәқәа раагара; темак аҟынтә даҽа темакахь аиасра алкаара);
  • азыʒырҩцәа рыхшыҩзышьҭра аиура;
  • ихадоу ахақәкы алкаара;
  • адырра аҵакы иазкны ахатә позициа аарҧшра

                                                                               илшозар.

რესურსები