Аҧсуа VI 13.

VI კლასი

Аҵаҩы аҧхьара астратегиақәа хықәкыла рхархәара илшоит.

ინდიკატორები

  • аҧхьараан ицәырҵыз ауадаҩрақәа иеиуеиҧшым хархәагақәа рыла рҭыҧқәҵара; аиҭаҧхьара, ажәарқәа рхархәара;
  • иеиуеиҧшым аелементқәа рхархәарала, атеқст аҵакы ахцәажәара;
  • иқәлацәа ирымаз адҵақәа рыхцәажәара, рызхәыцра;
  • атеқст асахьақәеи аҧхьаратә аҳасаби рыла иконкрету астратегиа алхра;
  • аҧхьаратә дҵа анагʒара аамышьҭахь, астратегиа ахцәажәара аҽалахәра;
  • аенциклопедиақәеи, ажәарқәеи аинтернети рыцхыраарала атеқст аҿы ииҧыло идырым ажәақәа реилкаара

                                                                                                                                                    илшозар.

რესურსები