Аҧсуа V 14.

V კლასი

Аҵаҩы аҩыратә дҵа хықәкы аилкаареи афунқциатә стиль алхреи илшоит.

ინდიკატორები

  • ҵакылатәи, абызшәатәи, аформалтәи дыргақәа рыла аетикатә диалогқәа, аҵаратә-ҭҵаарадырратә, асахьаркыратә бызшәа алхра;
  • атеқст инаҵакны абызшәа ииашаны аҧсахра;
  • атеқст хықәкыла ииашоу алеқсикеи аграмматикатә формақәеи ралхра;
  • иеиҧшу аҵакы змоу ажәақәа рҟынтә аконтеқстла ииашоу ажәақәа ралхра;
  • иеиуеиҧшым ақәра змоу ауаа рахь асалам шәҟәқәа рыҩра

                                                                                                       илшозар.

რესურსები