Аҧсуа V 6.

V კლასი

Аҵаҩы абжьы рдууны аҧхьара илшоит.

ინდიკატორები

  • абжьы рдуны атеқст данаҧхьо иҩызцәа; ааҭгыларақәа рыҟатеқст ацыҧҵәахақәа раҧхьара;
  • ишаҽаху аинтонациа ахьчара;
  • атеқст аҵакыла ацәеижь абызшәа (амимика, ажестикулиациа) аҧсахра

                                                                                                                          илшозар.

რესურსები