Аҧсуа IV 4.

IV კლასი

Аҵаҩы иашьашәалоу абызшәатә-грамматикатә хархәагақәа иконкрету аҭагылазаашьаҿ рхархәара илшоит.

ინდიკატორები

  • абзазаратә ҭагылазаашьақәа раарҧшраан иҷыдоу алеқсика ахархәара;
  • арҵаҩы аҵаҩцәа иирбаз аҿырҧштәала ажәақәа рсемантикатә аидҳәалара ахархәара;
  • аконтеқстқәа рҿы ахьыʒҟақәа рцынҳәрас ииашаны ахьыʒцынхәрақәа рхархәара;
  • аконтеқстла аҟаҵарба аамҭалатәи афорамақәа ииашаны рхархәара;
  • ацәажәараан аҟаҵарбақәа рформақәа иаашаны рхархәара

илшозар.

რესურსები