Аҧсуа III 12.

III კლასი

Аҵаҩы ихы иаирхәоит атеқст арҽеира имариоу аметодқәа.

ინდიკატორები

  • ихатә ҩымҭа деиҭаҧхьаны, атеқст арҽеиреи;
  • ииҩыз адиқтанти аоригинали реиҿырҧшреи арҽеиреи;
  • аҩымҭаҿ иара идыруа ааҭгыларатә дыргақәа ргәаҭареи рырҽеиреи

                                                                                                     илшозар.

რესურსები