Аҧсуа I 3.

I კლასი

Аҵаҩы ацәажәара имариоу аҧҟарақәа идыруеит

ინდიკატორები

  • ажәаҿы ашьҭыбжь еилкааны аҳәара;
  • ажәақәа рыбжьара ааҭгылара аҟаҵара;
  • аидҳәалагатә ажәақәа (аха, ари азы…) ииашаны рхархәара;
  • ааҭгылареи иаҭаху аинтонациеи рыла аҳәоу анҵәамҭа арбара;
  • ааҭгыларақәа раан апаразиттә абжьагылақәа (ыыы, абас…) рхарымхәара

илшозар.

 

რესურსები