აქტივობა 9. სამუშაოს მიმოხილვა

შესწავლის საგანი/მიზნები

მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ:

  • მჟავა წვიმების წარმოშობის მიზეზები და მათი მოქმედების შედეგები;
  • სამეცნიერო ტერმინოლოგიის მკაფიოდ და გასაგებად გამოყენება;
  • საკუთარი მიღწევის შეფასება (თვითშეფასება).

 

რესურსები

  • ფურცლები კითხვებით გარემოს დაცვის კონტროლის შესახებ თითოეული მოსწავლისთვის.

 

მასწავლებლის სავარაუდო აქტივობები

მასწავლებელი:

  • დაურიგებს მოსწავლეებს წინასწარ მომზადებულ შეკითხვებს გარემოს დაცვის კონტროლის შესახებ და სთხოვს, შეამოწმონ თავიანთი ცოდნა;
  • მოსწავლეებთან ერთად შეაჯერებს საკვანძო საკითხებს.

 

მოსალოდნელი შედეგები

მოსწავლეები:

  • ერთმანეთისგან განასხვავებენ ეკოლოგიური მნიშვნელობის სხვადასხვა პროცესს.

 

რეკომენდაციები

  • მდგრადი განვითარება ასევე განიხილება ბიოლოგიაში (მცენარეთა საკვები), ქიმიის სხვა საკითხების შესწავლისას (გამოყენებით ქიმია) და ფიზიკაში (ენერგია და ელექტრობა).

 

საკითხის შესწავლის დაწყებამდე სასარგებლო იქნება თუ მოსწავლეებს:

  • ეცოდინებათ, რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიადაგები, რაც დაკავშირებულია მათ წარმომქმნელ ქანებთან;
  • ექნებათ სარეაქციო არის pH მახასიათებლის გაზომვის მიზნით ცდის ჩატარების გამოცდილება და ერთმანეთთან დააკავშირებენ ხსნარების მჟავიანობას და pH სკალას.