აქტივობა 2. რა ქიმიური რეაქციები მიმდნარეობს საწვავის წვის დროს?

შესწავლის საგანი/მიზნები

მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ:

 • როგორ გამოიყენონ მიღებული ცოდნა ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

 

მასწავლებლის სავარაუდო აქტივობები

მასწავლებელი:

 • ეუბნება მოსწავლეებს, ასანთის ღერის თავის შედგენილობაში შედის კალიუმის ქლორატი, გოგირდი და ნახშირბადი და უსვამს მოსწავლეებს კითხვებს:
  • დასახელებული ნივთიერებებიდან რომელია ელემენტი?
  • როგორ იწერება კალიუმის ქლორატის ფორმულა?
  • რა როლს ასრულებს კალიუმის ქლორატი ასანთის ღერის თავში?
  • როგორ იწვევს ასანთის გაკვრა სითბოს გამოყოფას?
  • რა იწვის ასანთის ანთებისას?
 • სთხოვს მოსწავლეებს, დაასაბუთონ/განმარტონ თავიანთი პასუხები.

 

მოსალოდნელი შედეგები

მოსწავლეები:

 • აღწერენ გოგირდის, ნახშირბადისა და კალიუმის ქლორატის როლს ასანთის ღერის თავის შედგენილობაში;
 • ახსნიან, როგორ წარმოქმნის/აჩენს ასანთი ცეცხლს.

 

რეკომენდაციები

 • მოსწავლეებს, შესაძლოა, ქლორატი ეგონოთ მარილმჟავას მარილი და ფორმულა არასწორად დაწერონ. კერძოდ, KCLO3 -ის ნაცვლად დაწერონ KCl. ამ პრობლემის დასაძლევად სასურველია, მასწავლებელმა განუმარტოს მოსწავლეებს, რომ თუ მარილის სახელწოდება მთავრდება ’-at’ ან “-it” დაბოლოებით, ეს ნიშნავს, რომ მარილი შეიცავს ჟანგბადს. შესაბამისად, მოსწავლეები უნდა მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ, სახელწოდებიდან გამომდინარე, კალიუმის ქლორატი შეიცავს ჟანგბადს და ის ვერ იქნება მარილმჟავას, ანუ უჟანგბადო მჟავას მარილი.

 

უსაფრთხოება

 • ასანთის გამოყენებისას ხანძრის გაჩენის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია, მოსწავლეებმა დაიცვან უსაფრთხოების წესები.