აქტიური ლექსიკისა და ძირითადი ენობრივი ფორმების მეტყველებაში გამოყენება.

აქტივობის აღწერა

  • წინადადებათა მოდალობების ამოცნობას და მართებულად გამოყენებას;
  • შეფასების, მიზეზ–შედეგობრიობის, თანამიმდევრობის გადმოსაცემად საჭირო საკავშირებელი სიტყვების ცოდნას/გამოყენებას;
  • ეტიკეტური მეტყველების ენობრივი ფორმულების ცოდნას/გამოყენებას;
  • ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობის ამოცნობას და ადეკვატურად გამოყენებას;
  • იოლად ამოსაცნობი სტრუქტურის მქონე რთული სიტყვების შემადგენელი ნაწილების ამოცნობას;
  • სხვ.