ამოირჩიე ასო-ბგერა

WordSection1">

რესურსები

ეს აქტივობა საჭიროებს მხოლოდ ადამიანურ რესურსს.

 

აქტივობის აღწერა

ეს აქტივობა მიმართულია სიტყვების მართლმეტყველებაზე (სასურველია აქცენტი გაკეთდეს ვითარებითის -დ/(-ად)-ზე, ზმნის მრავლობითის თ-ზე, -ობ და -ოფ თემის ნიშნებზე). მასწავლებელი ასახელებს სიტყვას და მოსწავლეებს აძლევს არჩევანის საშუალებას, რომელი ჩასვან ორი მოცემული ასო-ბგერიდან. მაგალითად, ”კარ- გად” - ”დ” თუ ”თ”?  ”ვაკეთებთ” - ”დ” თუ ”თ”?  ”ვამბობ” – ”ბ” თუ ”ფ”? ვყოფ - ”ბ” თუ ”ფ”? სწორი პასუხში მოსწავლეს ენიჭება ქულა. გამარჯვებული იქნება ის, ვინც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს.

შეფასება

შეფასდება ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები, ყურადღება და მეხსიერება.

 

მეთოდური მითითება

შეიძლება თამაშის დროს მეტი სიხალისის შეტანა: გამოვიყენოთ ბურთი ან რბილი სათამაშო. პასუხს ამბობს ის, ვისაც მასწავლებელი ესვრის ბურთს/რბილ სათამაშოს.