ტექსტის ჩასწორების მარტივი ხერხების გამოყენება.

აქტივობის აღწერა

  • ტექსტის გაანალიზებას;
  • საკუთარ და სხვის ნაწერში შეცდომის/შეცდომების აღმოჩენას;
  • შეცდომის/შეცდომების ჩასწორებას საკუთარ ნაწერში;
  • სხვისი ნაწერის შეფასებას;
  • თვითშეფასებას;
  • სხვ.

 

 რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

აღნიშნული შედეგი  მიემართება წერის შემდგომ ეტაპს. წერის პროცესის ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მეტაკოგნიციის სტიმულირებას - მოსწავლეთა თვითშეფასების/ურთიერთშეფასების უნარების განვითარებას; საჭიროა, მოსწავლეებს შევასწავლოთ მუშაობა საკუთარ და სხვის ნაწერზე, ნაწერის რედაქტირება-კორექტირებაზე, შეცდომების გასწორებაზე.