ტექსტების ენობრივ თავისებურებებზე დაკვირვება და მსჯელობა.

აქტივობის აღწერა

  • სემანტიკური რუკების შედგენას;
  • ფრაზეოლოგიზმების განმარტებითი ლექსიკონის შედგენას;
  • მეტყველების ნაწილების კლასიფიკაციას წინადადებაში  მათი ფუნქციის მიხედვით;
  • სიტყვებით წინადადების აგებას;
  • ნაწერში ორთოგრაფიული შეცდომების პოვნასა და გასწორებას;
  • სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

სწავლების ამ ეტაპზე ღრმავდება მოსწავლის ენობრივი კომპეტენციები როგორც რეცეფციულ, ისე ფუნქციურ დონეზე.