სხვადასხვა სახისა და ნაირგვარი შინაარსის ტექსტების დამოუკიდებლად წაკითხვა.

აქტივობის აღწერა

  • სხვადასხვა სახის ფუნქციური ტექსტის დანიშნულების ამოცნობას;
  • სხვადასხვა სახის ტექსტების დახასიათებას ფორმალური ნიშნების მიხედვით;
  • სხვადასხვა სახის ტექსტების მიზნობრივად გამოყენებას;
  • საჭირო ინფორმაციის მოძიებას გაზეთის ან ინტერნეტის გვერდზე;
  • სხვ.