1. გაკვეთილზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით

1. კავშირი. აქტივობები ს.გ. II.2.