1. მონაწილეობს საკლასო სპექტაკლში

ტიპური აქტივობა  

 ეს აქტივობა უკავშირდება ამავე შედეგის მე-2 და მე-3 ინდიკატორებს. 

1, 2, 3. მოსწავლე აკეთებს წარმოდგენისათვის ან ზეიმისთვის საჭირო რეკვიზიტის ზოგიერთ მარტივ დეტალს (ნიღაბი, ქუდი, ყვავილები, სათამაშო  და სხვ.) უკვე ნასწავლი ხერხებითა და მეთოდებით.