საინტერესო თემატიკის შემცველი არამხატვრული ტექსტების წაკითხვა და გააზრება.

აქტივობის აღწერა

  • ფაქტების  ცხრილის შედგენას (აჯგუფებს, რომელი ფაქტები ეთანხმება  ერთმანეთს,  რომელი  - ეწინააღმდეგება /გამორიცხავს ერთმანეთს);
  • ფაქტებს შორის ურთიერთკავშირის ამსახველი სქემების შედგენას;
  • სარწმუნო და მცდარი დასკვნების ერთმანეთისაგან გარჩევას;
  • ინფორმაციის სხვადასხვა ნიშნით კლასიფიკაციას;
  • სხვ.