ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი მცირე ზომის სხვადასხვა სახის ტექსტების მოსმენა და გაგება

აქტივობის აღწერა

  • მოსმენილი  ტექსტის შინაარსის  გადმოცემას  სხვადასხვა ფორმით (მოკლე შინაარსი, დეტალური თხრობა, ეპიზოდების მიხედვით თხრობა და ა.შ.);
  • სათაურის გააზრებას, ტექსტსა და სათაურს შორის კავშირის დანახვას;
  • პერსონაჟის დახასიათებას ობიექტური (ტექსტის მიხედვით პერსონაჟის გარეგნობა, მისი თვისებები) და სუბიექტური (პერსონაჟის, მისი საქციელის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულებების გამოხატვა) პოზიციიდან;
  • ტექსტის დაკავშირებას ლიტერატურულ (სხვა ნაწარმოები, მსგავსი მულტფილმი და ა.შ.) და ცხოვრებისეულ (პირად) გამოცდილებასთან;
  • მოსმენილი ტექსტის გარდაქმნას  ვიზუალურ  ტექსტად (სიუჟეტური ნახატი, ილუსტრაცია, ესკიზი და ა.შ.)
  • მოსმენილი ტექსტის მიმართ გრძნობით–ემოციური  დამოკიდებულების გამოხატვას;
  • სხვ.