ნაწარმოებში ასახული მნიშვნელოვანი პრობლემების შესახებ მსჯელობა.

აქტივობის აღწერა

  • წაკითხულ  ნაწარმოებში დასმული  პრობლემის  იდენტიფიცირებას;
  • პრობლემის გარშემო საკუთარი შეხედულებების გამოთქმასა და დასაბუთებას;
  • ტექსტის დაკავშირებას პირად გამოცდილებასთან;
  • წაკითხულის დაკავშირებას რეალურ ცხოვრებასთან;
  • ტექსტის გარშემო გამართულ დისკუსიებში და განხილვებში მონაწილეობას;
  •  სხვ.

 

რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

ამ შედეგთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთი მაღალი დონის სააზროვნო უნარებზე მუშაობას, როგორებიცაა რეფლექსია, თვითრეფლექსია, სინთეზი და აპლიკაცია (გამოყენება).